REGAL EP (ISO VG 32 / ISO VG 68 / ISO VG 100 / ISO VG 150 / ISO VG 220 / ISO VG 320)

Mükemmel oksidasyon stabilitesi, anti-korozyon ve anti-a??nma özellikleri sa?layan en üst kalite türbin ya??d?r. Çamur formasyonuna kar?? dirençlidir. Mükemmel sudan ayr??ma karakteristikleri vard?r. Mükemmel dü?ük s?cakl?k karakteristikleri ile birlikte köpüklenme direnci ve hava tahliye özellikleri vard?r. Her türlü ?artlar alt?nda çal??an hidrolik türbinler, yüksek ortam s?cakl???n?n rulman yuvalar?nda bulunmad??? orta seviyede hizmet veren gaz türbinlerinin ya?lama sistemlerinde kullan?lmas? tavsiye edilir. Uçaklarda veya uçak d??? havac?l?k hizmetlerinde kullan?lan gaz türbinlerinde kullan?lmas? tavsiye edilemez.

REGAL PREMIUM EP (ISO VG 32 / ISO VG 46 / ISO VG 68)

Yüksek s?cakl??a dayan?kl? gaz türbin ya??d?r. Buhar türbinlerine de uygulanabilir. Bu sebepten dolay?, tek bir sistem taraf?ndan ya?lanan karma??k devridaim üniteleri için tercih edilen ya?d?r. Regal Premium EP türbinler ile ba?lant?l? birçok ekipman?n ya?lanmas? için uygun ya?d?r. Uçaklarda veya uçak d??? havac?l?k hizmetlerinde kullan?lan gaz türbinlerinde kullan?lmas? tavsiye edilemez.

REGAL SGT 22

Özel üretilmi? polyesterlerin ve katk?lar?n kar???m?ndan olu?an geli?mi? bir yerle?ik gaz türbin ya??d?r. Zor ?artlar alt?nda geli?mi? ?s?sal ve oksidasyon stabilitesi sa?lar, dü?ük karbon tortusu ve çamur olu?umu e?ilimi vard?r. Pas ve korozyon korumas? sa?lar ve istenmeyen havay? çabuk tahliye eder. Endüstriyel güç jeneratörleri, gaz transmisyonlar? ve deniz tahrikleri gibi zor çal??ma ortam?na sahip havac?l?k d??? gaz türbinleri için tavsiye edilir.